Байгууллагын Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын явцын мэдээ

2019 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад нийт 94 баримт, үүнээс байнга хадгалах 25, түр хадгалах 27, 70 жил хадгалах 6 баримтыг тус тус тусгаж, батлуулсан.

2020 оны 01 дүгээр сараас 03 дугаар сарын хооронд ажилтан, албан хаагчдаас холбогдох баримтуудыг батлагдсан хуваарийн дагуу хүлээн авч эхэлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 63%-тай байна.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nhtt.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/01/03-1.png);background-color: #264795;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 320px;}