Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран ажиллалаа

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран ажиллалаа

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт тэнүүчлэн амьдарч нийгмийн хэв журам зөрчиж буй 5 иргэнийг түр хоноглох байранд байрлуулах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамруулахаар хүргэн ирснийг хүлээн авч усанд оруулах, хувцсыг солих, халуун