Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж Төвийн дүрэм бүтэц, орон тоо батлах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж, Төвийн дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай 417 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 117 дугаар тогтоол, Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай 117

Төвийн ажилтнуудын Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталлаа.

Зорилтот бүлгийн иргэд үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт

  Бичиг баримтын хуулбар Цээж гэрэлд харуулах /флюр/ Шаардлагатай тохиолдолд цэрний шинжилгээнд хамрагдах Өргөдөл 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөх стандарт батлууллаа.

Ажил хүлээлцэх журам

Төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам