Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн нэр, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж Төвийн дүрэм бүтэц, орон тоо батлах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж, Төвийн дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай Дэлгэрэнгүй Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 117 дугаар тогтоол, Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай 117

Үйл ажиллагаандаа мөрдөх стандарт батлууллаа.

Дэлгэрэнгүй

Ажил хүлээлцэх журам

Дэлгэрнгүй

Төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Дэлгэрэнгүй

Шинээр ажилтан авах журам

Дэлгэрэнгүй