Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн нэр, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж Төвийн дүрэм бүтэц, орон тоо батлах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж, Төвийн дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай Дэлгэрэнгүй Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 117 дугаар тогтоол, Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай 117

Төвийн ажилтнуудын Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталлаа.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаандаа мөрдөх стандарт батлууллаа.

Дэлгэрэнгүй

Ажил хүлээлцэх журам

Дэлгэрнгүй

Төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэд үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт:

Зорилтот бүлгийн иргэд үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт: Бичиг баримтын хуулбар Цээж гэрэлд харуулах /флюр/ Шаардлагатай тохиолдолд цэрний шинжилгээнд хамрагдах Өргөдөл 

Шинээр ажилтан авах журам

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн ажилчдын нийгмийн баталгааны хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй