2017 оны 2 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл

10 дугаар сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

10 дугаар сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 3 дугаар сарын гүйцэтгэл