2017 оны дотоод хяналт үнэлгээ хийх төлөвлөгөө, тайлан

дэлгэрэнгүй    

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх хүснэгт

Үнэлгээний-үзүүлэлтүүд