Төвийн ажилтнуудын Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталлаа.

Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн тайлан төлөвлөгөө

Төвийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм