Төвийн ажилтнуудын Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн баталлаа.

Дэлгэрэнгүй