Удирдлагын гадаад томилолтын талаарх мэдээлэл

Тус төвийн дарга одоогоор гадаад томилолтонд яваагүй болно.