Сүрьеэгийн эмчийн үзлэгийг “ Дэлхийн Зөн ” ОУ-ын байгууллага ХӨСҮТөв,  “ Энэрэл ” эмнэлгийн эмч нартай хамтран 2015 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр хийсэн.Үүнд:

Сүрьеэгийн эмчийн үзлэгт нийт- 79 хүн /13 ажиллагсад, 66 түр хоноглогч / хамрагдаж эмчилгээ зөвөлгөө авлаа.Үүнээс:

  • цээжний зураг  79  иргэн авхуулсанаас 
  • уушигнын илэрхий өөрчлөлттэй 27
  • үүнээс 20 хүн цэрний түрхэц болон өсгөврийн шинжилгээний дээж авсан.
  • эмчийн хяналтын 1
  • урьд нь эмчлэгдэж байсан 6 хүн байна.

Цаашид шинжилгээний хариуны дагуу  шаардлагтай үйлчлүүлэгч иргэдийг эмчилгээнд бүрэн хамруулан эмчилгээг хийлгэх шаардлагатайг зөвлөв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *