Төвийн түр хоноглох байраар үйлчлүүлж буй зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж болон тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай сургалт 2015 оны 11 дүгээр сар 10 ны өдөр төвийн Нийгмийн ажилтан Б.Нандинцэцэг сургалтын танхимд зохион байгуулав.

 • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

12.1.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр /цаашид “тэтгэвэр” гэх/-ийг нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй дараах иргэнд сар бүр олгоно:

 1. 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй;
 2. насанд хүрсэн одой иргэн
 3. хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;
 4. тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд;
 5. хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг
 • Нийгмийн халамжийн тэтгэмж
 1. Нийгмийн халамжийн тэтгэмж /цаашид “тэтгэмж” гэх/ дараах төрөлтэй байна:
 2. асаргааны тэтгэмж;
 3. нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж;
 4. онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж;
 5. жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж.
 6. “Эхийн алдар” нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл “Эхийн алдар” хоёрдугаар зэргийн одонтой эх

Тухайн сургалтанд үйлчлүүлэгч 25 иргэн оролцов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *