Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 417 дугаар захирамж, Төвийн дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай

Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 117 дугаар тогтоол, Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай 117

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *