Жич:Ажлын файл болон албан үйл ажиллагааг баримтжуулсан дуу авиа, дүрс бичлэг, гэрэл зураг зэрэг баримтуудыг тусгай тээгчид /CD, DVD, позитив/ хадгалан тусад нь хэрэг бүрдүүлж ажиллана.

 

Тухайн онд хөтлөгдөх хэргээс:  94 /ерэн дөрөв/

Үүнээс:- байнга хадгалах–35 /гучин тав/

-түр хадгалах– 54 /тавин дөрөв/

-70 жил хадгалах–6 /зургаа/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *