2016 оны 09 сарын 15 Тэтгэмж олгох тухай A21

2016 оны 01 дүгээр сарын 20 2016 оны ажилтнуудын цалингийн зэрэг

2016 оны 02 сарын 01 Хариуцлагатай жижүүр A3

2016 оны 04 сарын 26 Ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай

2016 оны 07 сарын 05 -ны хариуцлагатай жижүүр A14

2016 оны 07 сарын 06 Ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай A17

2016 оны 07 сарын 05 Байгууллагын эд аж ахуй тоолох A18

2016 оны 12 сарын 26 Хариуцлагатай жижүүр A32

2016 оны 09 сарын 22 Улирлын урамшуулал олгох тухай A22

2016 оны 12 сарын 18 Улирлын урамшуулал A29

2016 оны 12 сарын 21 жилийн эцсийн тооллого A31

2016A28 Түр хоноглох байрны дотоод журам батлах тухай

2017A04 Ажил хүлээлцэх журам батлах тухай

2017A07 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

2016A27 Байгууллагын стандарт батлах тухай

2011.12.20-36 Төвийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2017A01 Төвийн ажилтнуудын 2017 оны цалин, цалингийн шатлал батлах тухай

2017A02 Хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай

2017A03 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017A05 Ажлын хэсэг томилох тухай

2017А06 Төвийн ажилтнуудын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2017А08 Улирлын урамшуулалт цалин олгох тухай

2017A09 Ажлын хэсэг томилох тухай

2017A10 Ажлын хэсэг томилох тухай

2017А11 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

2017А12 Хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай

2017А13 Улирлын урамшуулалт цалин олгох тухай

2017А14 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

2017A15 Шагнах тухай

2017A16 Тэтгэмж олгох тухай

2017А17 Архивын баримтанд нэгдсэн тооллого явуулах комисс томилох тухай

2017А18 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017А19 Илүү цагийн хөлс олгох тухай

2017А20 Улирлын Урамшуулалт цалин олгох тухай

2017A21 Ажлын хэсэг томилох тухай

2017A22 Төвийн Албан хэрэг хөтлөлтийн журам шинэчлэн батлах тухай

2017А23 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2017А24 Хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай

2017А25 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2017А26 Байгууллагын шилдэг ажилтнуудыг шагнах тухай

2017А27 Үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

2017А28 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

2017А29 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай

2017А30 Төвийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2017А31 Эд хөрөнгө бүртгэх тухай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *