2018 онд Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

 

д/д Албан тушаал Нэрс Суралцсан чиглэл Суралцсан хугацаа Сургалтын төвийн нэр Сургалтын төлбөрийн хэмжээ
1 2 3 4 5 6 7
01 Нийгмийн ажилтан А.Гантөмөр Компьютерийн засвар үйлчилгээ 21 хоног Golden Ocean сургалтын төв 250 000 ₮
02 Архив, бичиг хэргийн ажилтан Д.Ганзаяа Веб хөгжүүлэлт 21 хоног Golden Ocean сургалтын төв 250 000 ₮
          Нийт 500 000 ₮

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *