Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

Байгууллагын зардлаар суралцсан албан хаагчдын мэдээлэл д/д Ажилтны овог нэр Хамрагдсан сургалт Огноо Сургалтын төлбөр /мян. төг/ Гэрчилгээ, сертификатын дугаар 1 Сэнгэравдан Одбаяр Арт терапи сэтгэл заслын сургалт 2019.11.01 500