Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл хөтлөлтийг шалгалаа

Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл хөтлөлтийг шалгалаа

Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлд хяналт хийх хариуцлагатай жижүүрийн тэмдэглэл, жижүүрүүдийн тэмдэглэл, хоносон иргэдийн бүртгэл, гал тогооны аюулгүй ажиллагааны хяналтын дэвтэр, иргэдийн халуун усанд орсон болон үс засалт, иргэдтэй ажилласан

Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор байгууллагын дотоодод хийсэн хяналт-шинжилгээний ажлын танилцуулга

Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор байгууллагын дотоодод хийсэн хяналт-шинжилгээний ажлын танилцуулга

2019 оны эхний улиралд нийт 9 шийдвэрийн 23 зүйл заалтыг хяналтанд авч,  хэрэгжүүлж ажилласан байна. Үүнд: Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол-4 Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-3 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын

Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийг шалгалаа.

Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийг шалгалаа.

Төвийн өдөр тутмын ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлох зорилгоор иргэдийн хоноглох байр, халуун ус, ариун цэврийн өрөө, гал тогоо, галын гарц, шатны хонгилд үзлэг шалгалт хийв. Шалгалтаар