img079

2016 оны 09 сарын 15 Тэтгэмж олгох тухай A21

2016 оны 01 дүгээр сарын 20 2016 оны ажилтнуудын цалингийн зэрэг

2016 оны 02 сарын 01 Хариуцлагатай жижүүр A3

2016 оны 04 сарын 26 Ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай

2016 оны 07 сарын 05 -ны хариуцлагатай жижүүр A14

2016 оны 07 сарын 06 Ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай A17

2016 оны 07 сарын 05 Байгууллагын эд аж ахуй тоолох A18

2016 оны 12 сарын 26 Хариуцлагатай жижүүр A32

2016 оны 09 сарын 22 Улирлын урамшуулал олгох тухай A22

2016 оны 12 сарын 18 Улирлын урамшуулал A29

2016 оны 12 сарын 21 жилийн эцсийн тооллого A31