Өргөдөл гомдлын мэдээ

2020 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс 265 хүсэлт, 29 талархал, гомдол 0 ирүүлснийг хүлээн авч, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өглөө. 2019 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс 241 хүсэлт, 4 талархал,

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, хугацааны талаар үйлчлүүлэгч иргэдэд мэдээлэл өглөө

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, хугацааны талаар үйлчлүүлэгч иргэдэд мэдээлэл өглөө

Өргөдөл хэрхэн бичих вэ, өргөдөл бичихэд тавигдах шаардлага, шийдвэрлэлтийн хугацаа зэрэг сэдвээр мэдлэг, мэдээлэл өгөх сургалтыг 62 иргэний дунд зохион байгууллаа.   Төвөөр үйлчлүүлж буй иргэд нь бичиг үсгийн боловсрол

2020 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлийн мэдээ

2020 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлийн мэдээ

  2020 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс 242 хүсэлт, 3 талархал, гомдол 0 ирүүлснийг хүлээн авч, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өглөө. 2019 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс 220 хүсэлт, 13